wtorek, 23 lipca 2013

BULWERSUJACA sprawa, która wywołała wielki protest Polonii sydnejskiej - przeciw decyzji zarządu Klubu Polskiego w Ashfield; Konkurs miłosników rock and rolla - Sopockie Korzenie

____________________________________


Fundacja Sopockie Korzenie
ul. Wybickiego 48, 81 – 842 Sopot, Poland

Office:
CH Manhattan ul. Grunwaldzka 82, 80 – 244 Gdańsk, Poland
tel. 00 48 58  351 43 82 fax 00 48 58 351  43 82
______________________________

JUBILEUSZOWY
V Ogólnopolski  Konkurs  „WSPOMNIENIA MIŁOŚNIKÓW ROCK’N’ROLLA”

Świadomość, że jazz, rock’n’roll  i muzyka rozrywkowa są znaczącym elementem dziedzictwa kulturowego jest w Polsce znikoma. Apele o ochronę pamiątek i dokumentów z tamtych pionierskich czasów przyniosły połowiczny skutek, dlatego przed pięcioma laty wymyśliliśmy Ogólnopolski Konkurs „Wspomnienia miłośników rock’n’rolla”.  Stał się on corocznym impulsem przypominającym jak ważnym jest chronienie dokumentów, pamiątek oraz innych świadectw materialnych, które mogą pomóc w udokumentowaniu zdarzeń mających wpływ na naszą współczesną kulturę. Ma on też zmobilizować uczestników i obserwatorów tych zdarzeń do spisania wspomnień.
      Naszym celem jest również uhonorowanie artystów, muzyków, animatorów, pasjonatów, fanów rock’n’rolla, a także wydawców publikacji związanych z historią polskiego rock’n’rolla,. Jak co roku Konkurs zwieńczony zostanie uroczystą galą, w czasie której laureatom wręczone zostaną nagrody. Galę uświetni wyjątkowy koncert zorganizowany z okazji 5-lecie Fundacji „Sopockie Korzenie”.
W tym roku specjalnie powołane jury oceniać będzie prace w dwóch nieco zmodyfikowanych oraz jednej zupełnie nowej kategorii, która adresowana jest przede wszystkim do wydawców:
·      Wspomnienia uczestników lub fanów oraz niepublikowane opracowania o charakterze historycznym lub socjologicznym - wspomnienia piśmienne lub nagrania audio lub wideo.
·      Dokumenty, pamiątki, kolekcje uczestników lub fanów, a także inne prace, dotyczące szeroko rozumianej historii muzyki rozrywkowej - zdjęcia, plakaty, wydawnictwa, nagrania, inne nośniki dźwięku lub obrazu oraz sprzęt muzyczny, elementy scenografii, prace plastyczne itp.
·      Publikacja roku czyli historyczne premiery lub reedycje związane z polską muzyką rozrywkową zgłaszane przez wydawnictwa lub autorów  - książki, płyty CD i DVD oraz audycje, reportaże, felietony audio lub wideo.
Poza tym z okazji swego jubileuszu Fundacja „Sopockie Korzenie” przyzna trzy pozakonkursowe  nagrody p.n. „Korzeń Rock’n’Rolla”, które otrzymają: pasjonata roku, osoba wybitnie zasłużona w dziele utrwalania historii polskiego rock’n’rolla oraz uczestnik Konkursu spoza granic kraju.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację „Sopockie Korzenie” oraz sponsorów i patronów medialnych. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali 20 września 2013 roku w Sopocie - termin może ulec zmianie. Regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie Fundacji „Sopockie Korzenie”: www.sopockiekorzenie.org.pl. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 15 sierpnia 2013 – decyduje data stempla pocztowego.
Wyniki czterech edycji Konkursu wykazały, że idea jaka mu przyświeca jest nośna. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się uratować przed zniszczeniem dziesiątki dokumentów, wspomnień, autografów, korespondencji, wydawnictw, fotosów, instrumentów, urządzeń  itp., które świadczą o bogatej historii naszej muzyki rozrywkowej oraz trudnych początkach rock’n’rolla w Polsce. Udało się też wydobyć z niepamięci wydarzenia, o których nawet badacze historii nie mieli pojęcia.
Dzięki konkursowi dotarliśmy do wielu zapomnianych uczestników tamtych zdarzeń w kraju i zagranicą (Polonia). Pozyskane tą drogą, bezcenne eksponaty staramy się zabezpieczać  i usystematyzować, by w przyszłości udostępnić je szerszej publiczności - najpierw w intrenecie, a potem w Muzeum Muzyki Rozrywkowej, o które walczymy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym, V Ogólnopolskim Konkursie „Wspomnienia miłośników rock’n’rolla” lub jego wsparcie poprzez rozpropagowanie jego idei i informacji o zasadach na jakich jest organizowany. 
_________________________________ 

REGULAMIN
JUBILEUSZOWEGO
V  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „WSPOMNIENIA  MIŁOŚNIKÓW  ROCK’N’ROLLA”

CEL  KONKURSU
Świadomość, że jazz, rock’n’roll, rock i muzyka rozrywkowa są znaczącym elementem dziedzictwa kulturowego jest u nas znikoma. Apele o ochronę pamiątek i dokumentów z tamtych pionierskich czasów przyniosły połowiczny skutek, dlatego przed pięcioma laty wymyśliliśmy Ogólnopolski Konkurs „Wspomnienia miłośników rock’n’rolla”. Stał się on corocznym impulsem przypominającym jak ważnym jest chronienie dokumentów, pamiątek oraz innych świadectw materialnych, które mogą pomóc w usystematyzowaniu i udokumentowaniu zdarzeń mających wpływ na naszą współczesną kulturę. Ma on też zmobilizować uczestników i obserwatorów tych zdarzeń do spisania wspomnień.
Naszym celem jest również uhonorowanie artystów, muzyków, animatorów kultury pasjonatów, fanów rock’n’rolla a także wydawców wszelakich publikacji – książek, płyt itp. -   związanych z historią polskiego rock’n’rolla, zwanego big-beatem. Konkurs ma być naszym hołdem zarówno dla artystów, którzy będąc onegdaj idolami, zniknęli w mrokach naszej niepamięci, jak i dla ludzi rock’n’rolla, dzięki którym ta muzyka trwa mimo powszechnej komercjalizacji.
ORGANIZATOR  KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Sopockie Korzenie” z siedzibą: ul. Wybickiego 48, 81-842 Sopot - KRS: 0000320948, NIP:  585 14 46 767, REGON: 220734973.
ZASADY  UCZESTNICTWA  W  KONKURSIE
1.   W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy, zarówno osoby fizyczne lub prawne, z kraju i zza granicy, które do dnia  15 sierpnia 2013 nadeślą pocztą lub dostarczą w inny sposób, na adres Organizatora utrwalone na nośniku materialnym: wspomnienia, dokumenty, pamiątki (fotografie, plakaty, płyty, książki, gazety, nagrania audio i video) lub inne materialne świadectwa związane z tematem Konkursu - dla jego potrzeb nazywane „pracami”.
2.   Za datą dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się: datę stempla pocztowego plus 7 dni roboczych w przypadku przesyłek pocztowych; datę nadania plus 3 dni robocze  w przypadku przesyłek kurierskich oraz w innych przypadkach faktyczny termin dostarczenia pracy i zgłoszenia do Organizatora.
3.   Do każdej „pracy” obowiązkowo dołączony być musi formularz zgłoszenia dostępny pod adresem internetowym: http://sopockiekorzenie.org.pl/KARTA_ZGLOSZENIA_V_KONKURSU.pdf
4.   Wymogiem zgłoszenia pracy jest akceptacja poniższych oświadczeń:
· Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dzienni Ustaw nr 101/2002, poz. 926, wraz z późniejszymi zmianami).
· Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanej przeze mnie pracy przez Fundację Sopockie Korzenie w dowolnym czasie i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, do zamieszczenia ich w Internecie i innych publikacjach wydawanych przez Fundację.
5.   Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
· Wspomnienia uczestników lub fanów oraz niepublikowane opracowania o charakterze historycznym lub socjologicznym - wspomnienia piśmienne lub nagrania audio lub wideo.
· Dokumenty, pamiątki, kolekcje uczestników lub fanów, a także inne prace, dotyczące szeroko rozumianej historii muzyki rozrywkowej - zdjęcia, plakaty, wydawnictwa, nagrania, inne nośniki dźwięku lub obrazu oraz sprzęt muzyczny, elementy scenografii, prace plastyczne itp
· Publikacja roku czyli historyczne premiery lub reedycje związane z polską muzyką rozrywkową zgłaszane przez wydawnictwa lub autorów  - książki, płyty CD i DVD oraz audycje, reportaże, felietony audio lub wideo.
6.   Autorzy prac zobowiązani są wskazać na Karcie Zgłoszenia jedną z trzech kategorii, w  których ich zdaniem ich praca powinna być oceniana.
7.   W uzasadnionych przypadkach Jury zastrzega sobie prawo zmianę zgłoszonej kategorii.
8.   Jury oceniając prace, przede wszystkim zwracać będzie uwagę na ich unikalny charakter, oryginalność oraz jakość formalną i merytoryczną. Pod uwagę brana też będzie wartość historyczna zgłoszonych prac.
9.   Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów przesyłki prac ani ewentualnego udziału uczestników w ceremonii ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia pracy bez podania przyczyny.

JURY
Prace oceniać będzie Jury powołane przez Zarząd Fundacji, w skład którego wejdzie trzech reprezentantów Organizatora oraz osoby związane na co dzień ze środowiskiem muzycznym i artystycznym.

NAGRODY
W każdej z trzech konkursowych kategorii przyznana zostanie nagroda główna oraz wyróżnienie.
1.    Marmurowe statuetki (gitary) ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
2.    Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację „Sopockie Korzenie”.
3.    Nagrody ufundowane przez sponsorów i patronów medialnych.

Zarząd Fundacji „Sopockie Korzenie” przyzna też trzy nagrody honorowe - „Korzenie Rock’n’Rolla”:
· Nagroda roku dla pasjonata muzyki rock’n’rollowej.
· Nagroda za wybitne osiągnięcia dziele utrwalania historii polskiego rock’n’rolla.
· Nagroda dla uczestnika Konkursu spoza granic kraju.

Zarząd Fundacji „Sopockie Korzenie” wyróżni dodatkowo jedną z prac wykorzystując ją w całości lub fragmentach do promocji VI Konkursu „Wspomnienia miłośników rock’n’rolla” w roku 2014.

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU 
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 września 2013 roku (termin może ulec zmianie), o czym wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie pocztą elektroniczną. Aktualne informacje o przebiegu Konkursu oraz jego wyniki opublikowane zostaną na internetowej stronie Fundacji „Sopockie Korzenie” oraz na jej profilu portalu „Facebook”.
________________________________________

KARTA  ZGŁOSZENIA
V Ogólnopolski Konkurs „Wspomnienia miłośników Rock’n’Rolla”

1.    Imię i nazwisko lub nazwa wydawcy: ..................................................................................................
2.    Adres:  ..................................................................................................................................................
3.    Telefon: ...................................................; e-mail: ...............................................................................
4.    Tytuł pracy: ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................
5.    W skład pracy wchodzą: ...................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.    Kategoria, w której praca powinna być oceniana (prosimy zaznaczyć):

q  Wspomnienia uczestników lub fanów oraz niepublikowane opracowania o charakterze historycznym lub socjologicznym - wspomnienia piśmienne lub nagrania audio lub wideo.

q  Dokumenty, pamiątki, kolekcje uczestników lub fanów, a także inne prace, dotyczące szeroko rozumianej historii muzyki rozrywkowej - zdjęcia, plakaty, wydawnictwa, nagrania, inne nośniki dźwięku lub obrazu oraz sprzęt muzyczny, elementy scenografii, prace plastyczne itp.

q  Publikacja roku czyli historyczne premiery lub reedycje związane z polską muzyką rozrywkową zgłaszane przez wydawnictwa lub autorów  - książki, płyty CD i DVD oraz audycje, reportaże, felietony audio lub wideo.

7.       Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem internetowym  http://sopockiekorzenie.org.pl/REGULAMIN_V_KONKURSU.pdf  i go bez zastrzeżeń akceptuję, w tym wyrażam zgodę na bezpłatną prezentację zgłoszonej pracy na łamach patronów medialnych Konkursu oraz we wszystkich publikacjach Fundacji „Sopockie Korzenie” - wykorzystanie prac opublikowanych lub planowanych do wydania w roku 2013 wymaga osobnej zgody zgłaszającego Autora lub Wydawcy.

8.       Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dzienni Ustaw nr 101/2002, poz. 926, wraz z późniejszymi zmianami).

9.       Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanej przeze mnie pracy przez Fundację Sopockie Korzenie w dowolnym czasie i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, do zamieszczenia ich w Internecie i innych publikacjach wydawanych przez Fundację.

.............................................
miejscowość i data

.............................................
Podpis

2013
_____________________________________

Sprawa likwidacji najlepiej! jak do tej pory
działającej restauracji - w Klubie Polskim Ashfield
Podpisz petycję:


Zarząd Klubu Polskiego                       Sydney, 22.07.2013
Norton St
Ashfield NSW 2131

             PETYCJA
                do
    Zarządu Klubu Polskiego w Ashfield


W związku z rozwiązaniem umowy z restauracją Kameralną przy Klubie Polskim w Ashfield wyrażamy zaniepokojenie i jednocześnie protest przeciwko takiemu potraktowaniu właścicieli restauracji.
Państwo Gnych stworzyli i rozwinęli doskonale funkcjonująca i popularną restaurację.
Jesteśmy dumni z takiej restauracji i popieramy działania pana Jacka Gnycha.
Uważamy za niesłuszne takie traktowanie właścicieli, którzy włożyli w tę placówkę dużo serca, finansów i czasu.
Uważamy rownież, ze te działania są szkodliwe dla nas wszystkich, którzy chętnie odwiedzamy restaurację ale również dla całego Klubu Polskiego w Ashfield. 


Prosimy o dolaczenie sie do naszej petycji, podajac imie, nazwisko i numer telefonu. 
Z poważaniem
Polonia Sydneyska
____________________________________

I istotne pytania od Polonii Sydnejskiej: 

Dlaczego w Klubie Polskim w Ashfield, ludzi konkretnie i dobrze pracujących usuwa się z klubu?
Obecnie restauracja po raz pierwszy w historii klubu! ma estetyczny, profesjonalny wystrój, potrawy są bardzo smaczne a obsługa szybka i kulturalna. 


Czy znów mamy mieć w Ashfield garkuchnię, czy stołówkę???

I dlaczego od wielu, wielu! lat (dziesięciu, czy więcej???) dolna sala nie jest wyremontowana?
Ile pieniędzy klub stracił na tym, że sala wciąż straszy spalenizną? 

Przed pożarem za wynajęcie tej sali klub dostawał około tysiąca dolarów tygodniowo. 
Ile więc klub stracił na pozostawianiu sali w takim stanie?
Pięćdziesiąt tysięcy rocznie? Pół miliona przez 10 lat?

Zamiast pozbawiać ludzi dobrze działającej restauracji, z której WSZYSCY są zadowoleni, bo takiej restauracji jeszcze nigdy w klubie nie było, należałoby zająć się sprawą dolnej sali i to jak najszybciej!

I jeszcze chcielibyśmy wiedzieć kto podjął decyzję o likwidacji restauracji prowadzonej przez pp Gnychów w KP Ashfield, z jakiego powodu i jakie miał do tego prawo?

Polonia Sydnejska czeka na szybką - oficjalną odpowiedź od zarządu klubu.

_______________________________